Безплатна консултация
08799 77 221

Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайт www.shop.americanspinalclinic.com

----

Общи условия за ползване на интернет сайт www.shop.americanspinalclinic.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com, наричано по-долу за краткост Доствчик, си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 1. Общи условия
  • www.shop.americanspinalclinic.com е уебсайт за електронна търговия - за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Cи Джи Мениджмънт ЕООД.
  • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Cи Джи Мениджмънт ЕООД.
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
  • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 
  • Договорът с клиента се счита за сключен след приемане от Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com на заявлението за покупка попълнено правилно от клиента в процеса на поръчка. 
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.amеricanspinalclinic.com се задължава след получаване на заявление от клиента, да му достави желаната стока или да информира клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД не носи отговорност, ако клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.shop.americanspinalclinic.com.
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите. 
  • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Доставчикът допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
  • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 
 2. Права и задължения на страните
  1. Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com се задължава: 
  • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни; 
  • да достави в указания срок, заявената за покупка стока;
  *По време на големите сезонни разпродажби (Януари/Февруари/до 15-ти Март и Юли/Август/Септември/ до 20 Октомври, Black Friday) онлайн поръчките имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период се удължава с допълнително 7 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки.

Поради големия обем поръчки през тези периоди е възможно да не можем да изпълним доставката на всички поръчани от даден клиент стоки, като същият ще бъде уведомен за това. Също така е възможно доставката да бъде извършена на части.

 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
  • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
  2. Клиентът се задължава: 
  • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
  • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


Заявената за покупка стока се доставя на посочения от клиента адрес за доставка, в указания срок.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части.
В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Cи Джи Мениджмънт ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) в срок не по-дълъг от 14 дни на адрес гр. София 1407, бул. “Никола Вапцаров” 35, Бизнес център „Лозенец“, ет. 3, офис 3-Б.
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1407, бул. “Никола Вапцаров” 35, Бизнес център „Лозенец“, ет. 3, офис 3-Б. Cи Джи Мениджмънт ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.
 

Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на електрония ни адрес за кореспонденция info@americanspinalclinic.com, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Cи Джи Мениджмънт ЕООД - фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на Cи Джи Мениджмънт ЕООД адреса, на който Cи Джи Мениджмънт ЕООД желае да получи обратно стоката; 
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Cи Джи Мениджмънт ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
Cи Джи Мениджмънт ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни
Cи Джи Мениджмънт ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана на сайта. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 • Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако клиентът е предоставил неверни данни.
  • При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, Cи Джи Мениджмънт ЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.
 1. Разкриване на информацията
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
  • е получил изричното писмено съгласие на клиента; 
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 2. Отговорност
  • Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Cи Джи Мениджмънт ЕООД чрез www.shop.americanspinalclinic.com.
 3. Арбитраж
  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Cи Джи Мениджмънт ЕООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Cи Джи Мениджмънт ЕООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената стока, адрес и телефон на оторизираните сервизи.
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Cи Джи Мениджмънт ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

 1. Допълнителни условия:
  1. Cи Джи Мениджмънт ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
  Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!
 2. Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг
  Уеб сайтът www.shop.americanspinalclinic.com ползва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж www.shop.americanspinalclinic.com. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.
 3. Имейлинг политика:

С извършването на регистрация вwww.shop.americanspinalclinic.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

 

 

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки